Pots descarregar-te els estatuts cliclant aquí.

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA

“LA CREU” I DE LA LLAR D’INFANTS “RALET‐RALET” DE TORREFARRERA

CAPÍTOL PRIMER
Constitució, denominació i règim jurídic

Article 1
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola La Creu i de la Llar d’Infants Ralet‐Ralet de Torrefarrera, de forma abreujada es podran utilitzar les sigles AMPA Escola La Creu‐Llar d’Infants Ralet‐Ralet, està constituïda a la població de Torrefarrera i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i subsidiàriament per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. El NIF de l’AMPA és G‐25033002.

Article 2
És aquesta una associació sense ànim de lucre, que té plena capacitat jurídica i d’obrar pel compliment dels seus fins, que es regeix pels presents estatuts, i pels acords vàlidament adoptats al si dels seus òrgans de govern i, en tot cas, es regeix també per la normativa, estatal o autonòmica segons les seves respectives competències, reguladora de les associacions de pares d’alumnes, i de les associacions en general.

CAPÍTOL SEGON
Domicili, àmbits i finalitats

Article 3
Domicili
L’associació tindrà el seu domicili social a l’Avinguda Europa 92 de Torrefarrera. Tanmateix, tant aquest com altres possibles domicilis podran ser modificats per acord de l’Assemblea General, i amb la corresponent comunicació al Registre d’Associacions.

Article 4
Àmbit temporal
Aquesta associació continuarà les seves activitats el dia següent de la seva inscripció al Registre d’Associacions, i es constitueix per temps indefinit.

Article 5
Àmbit territorial
Les activitats principals d’aquesta associació es circumscriuen a l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 6
Finalitat
Són fins d’aquesta associació els següents:

a) Fomentar la participació dels pares, mares, tutors i ex‐alumnes dins de la comunitat educativa del centre, i també en altres òrgans de participació d’abast superior, per ajudar a aconseguir la millor qualitat de l’ensenyament per als seus fills i filles, així com també una formació i educació global inspirada en els principis de l’esforç personal, de foment dels valors humans, de la tolerància, de la solidaritat, de la democràcia, de la millora de la salut pública i personal i del medi ambient, i del respecte a les normes de convivència de la nostra societat.
b) Promoure la intervenció dels pares, mares i tutors i, si és el cas, dels alumnes, en el control i la gestió del centre i, amb aquesta finalitat, proposar candidats al consell escolar del CEIP en representació de tots els pares, mares i tutors seus.
c) Donar suport i assistència als pares, mares i tutors membres de l’associació i, en general, a tots els components de la comunitat escolar, i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò convenient per a l’educació dels seus fills/es o pupils.
d) Col∙laborar en les activitats educatives del centre, escoltant i informant al seu consell escolar pel que fa a l’establiment de criteris per a la participació en activitats culturals, esportives i recreatives, així com en les accions assistencials i de serveis que es puguin prestar.
e) Presentar i proposar al consell escolar programes d’activitats complementàries, visites, viatges, menjadors, colònies, etc., així com participar en la seva realització.
f) Programar i realitzar activitats pròpies de l’associació, especialment les extraescolars adreçades als i a les alumnes, així com organitzar l’adquisició col∙lectiva i, si cal, la distribució dels mitjans necessaris per a l’educació que estiguin a càrrec dels pares/mares, sense perjudici de continuar exigint la total gratuïtat de l’ensenyament, especialment de l’obligatori.
g) Promoure la pràctica d’esports, tant per als associats de l’associació com per als seus fills/es, constituint equips esportius, i participant en aquelles competicions adequades per a la seva edat i el seu nivell tècnico‐esportiu.
h) Informar els membres de l’associació de les activitats i afers d’aquesta, i dels del centre, impulsant el ple exercici dels drets i el compliment dels deures.
i) Fer de nexe entre el centre d’ensenyament i el seu entorn, facilitant la col∙laboració d’aquell en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral.
j) Realitzar activitats culturals i de formació de pares, mares i tutors, organitzar‐ne també d’altres de tipus esportiu i recreatiu per a l’esbarjo dels associats i dels seus fills/es.
k) D’altres anàlogues i que s’emmarquin dintre la normativa vigent en matèria educativa i d’ensenyament que redundin en una major sensibilitat dels seus membres per l’educació en general, i per la vida escolar del centre, en particular.

CAPÍTOL TERCER
Adquisició i pèrdua de la qualitat de soci o sòcia. Drets i deures.

Article 7
Adquisició de la qualitat de soci o sòcia
Poden ser socis o sòcies de ple dret de l’associació els pares i mares, tutors i tutores, o els representants legals dels alumnes matriculats a l’Escola la La Creu o a la Llar d’infants Ralet‐Ralet ambdós ubicats a la localitat de Torrefarrera, i que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat.

L’admissió de socis i sòcies és facultat de la Junta Directiva, que l’acorda un cop la persona que l’ha sol∙licitat ha acreditat la seva condició de pare o mare o representant legal d’un o més alumnes del centre
Podran admetre’s també, amb els mateixos tràmits, associats col∙laboradors els fills/es dels quals estiguin interessats/des en participar en les activitats extraescolars organitzades per aquesta associació, però que no siguin alumnes d’aquest centre.
També podran admetre’s com a associats col∙laboradors els ex‐alumnes del CEIP La Creu i altres persones físiques o jurídiques que vulguin participar en els fins d’aquesta Associació. Aquests associats tindran veu a l’Assemblea General, però no vot, ni poden ser tampoc membres de la seva Junta Directiva.

Article 8
Pèrdua de la qualitat de soci o sòcia
Es perdrà la condició de soci o sòcia per qualsevol d’aquests motius:
a) Per deixar de reunir les condicions indicades a l’article anterior.
b) Per renúncia formalitzada per escrit adreçat a la Junta Directiva.
c) Per impagament de les quotes o derrames vàlidament acordades.
d) Per incompliment greu de les obligacions estatutàries o dels acords vàlidament adoptats en el si dels òrgans de govern.

Article 9
Procediment de règim disciplinari
Quan un soci o sòcia incompleixi de manera manifesta el que estableix l’article 11 següent amb perjudici de la mateixa associació, d’algun dels seus socis o sòcies, o de tercers, caldrà que la Junta Directiva acordi l’obertura d’un expedient, i el nomenament d’un/a instructor/a.
L’instructor/a, que serà membre d’aquesta associació i preferentment no membre de la Junta Directiva, en tot cas haurà de donar audiència al soci o sòcia afectat; farà la proposta de resolució a la Junta Directiva que és qui resoldrà en primer terme mitjançant acord motivat, que podrà ser recorregut davant l’Assemblea General en el termini de quinze dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquell en què se li hagi notificat.
A la vista de les circumstàncies del cas, la Junta Directiva o, en el seu cas, l’Assemblea General, poden decidir: la no imposició de cap sanció, l’amonestació al soci/sòcia afectat, l’amonestació al soci/sòcia afectat amb advertiment de cessament, o el cessament del soci/sòcia afectat com a tal soci/sòcia d’aquesta associació.

Article 10
Drets dels socis o sòcies.
Són drets dels membres d’aquesta associació, els següents:

a) Utilitzar tots els serveis i participar en totes les activitats que organitzi l’associació.
b) A les assemblees generals tenen veu i vot els associats de ple dret i només veu els associats col∙laboradors. També formular propostes per a ser incloses en l’ordre del dia, essent informats amb anterioritat a l’assemblea dels assumptes que figurin a l’ordre del dia de la convocatòria, i també verbalment durant la pròpia assemblea.
Cada associat de ple dret té dret a un vot per alumne soci de l’associació. El pare o la mare, i el tutor o la tutora (representants legals) d’un alumne/a del centre socis/es d’aquesta associació tenen un vot per alumne/a soci/a . Aquests vots no són delegables ni acumulables
c) Ésser elegibles com a membres de la Junta Directiva, i poder ser proposats/des per a formar part dels òrgans col∙legiats del centre, però només els associats de ple dret.
d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents i, en el seu cas, també del Reglament de Règim Intern.
e) Ésser informats de la marxa de l’associació, de la identitat dels altres membres i de l’estat de comptes.
f) Consultar els llibres i documents de l’associació, en presència del secretari/ària i/o tresorer/a.
g) Els associats de ple dret, sol∙licitar de la Junta Directiva la convocatòria de l’Assemblea General extraordinària, promovent les signatures precises per a la seva convocatòria.
h) Ésser escoltat/da prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries que puguin afectar‐lo/la.

Article 11
Deures dels socis o sòcies
Són deures dels associats els següents:
a) Complir el que disposen els presents estatuts i, en el seu cas, el Reglament de Règim Intern, així com els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.
b) Contribuir al sosteniment de les despeses de l’associació amb el pagament de les quotes i derrames acordades per l’assemblea.
c) Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i mantenir una conducta coherent amb les mateixes.
d) Participar en la vida de l’associació i assistir a les reunions de la seva Assemblea General.

CAPÍTOL QUART
Òrgans de representació, govern i administració

Article 12
Els òrgans de govern
Són òrgans de govern de l’associació, l’Assemblea General i la Junta Directiva.
L’Assemblea General

Article 13
L’Assemblea General
L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de l’associació, i està formada en igualtat de drets i deures, per dret propi irrenunciable, per tots els socis i sòcies de ple dret que hi assisteixin. També hi poden assistir, amb veu però sense vot, els associats col∙laboradors.

Article 14
Competències de l’Assemblea General
Són, globalment, les següents,
a) Modificar els estatuts i, en el seu cas, aprovar o modificar el Reglament de Règim Intern.
b) Aprovar la memòria anual de la gestió feta per la Junta Directiva i, si s’escau, també l’informe dels membres de l’associació que ho siguin també del consell escolar del centre, també aprovar el programa anual d’activitats corresponent al següent període.
c) Aprovar el pressupost anual pel curs escolar següent i la liquidació dels comptes corresponents al curs escolar anterior.
d) Establir i aprovar les quotes ordinàries, i les derrames extraordinàries, a pagar pels associats.
e) Elegir els membres de la Junta Directiva, i els/les censors/es de comptes.
E bis) Ratificar/aprovar els càrrecs de la Junta Directiva
f) Ratificar les persones que proposa la Junta Directiva pels òrgans de representació i govern del centre i, si és el cas, pels organismes de participació i representació d’àmbit superior.
g) Resoldre les impugnacions que es formulin contra els acords de la Junta Directiva.
h) Decidir en darrer terme sobre les qüestions que afectin l’adquisició o pèrdua de la qualitat de membre de l’associació.
i) Acordar la incorporació de l’associació a altres unions o federacions d’associacions, o separar‐se’n.
j) Acordar la dissolució de l’associació.
k) Qualsevol altra funció que afecti substancialment la vida de l’associació.

Article 15
Convocatòria de les assemblees general
Les assemblees generals seran convocades per la Junta Directiva, i en el seu nom, per la persona que ostenti la presidència. La convocatòria que es farà per escrit i amb una antelació mínima de 5 dies naturals, es donarà publicitat a través dels taulells d’anuncis que l’associació disposa en l’Escola la Creu i la Llar d’Infants, així com
qualsevol altre mitja que faciliti la seva difusió (pagina web, correu electrònic, sms,…),s’inclourà dia, lloc, hores de la primera i segona convocatòria, i ordre del dia.
També s’hi podrà adjuntar còpia d’aquella documentació que es consideri adient per a una millor informació dels associats.
La Junta Directiva haurà d’incloure en l’ordre del dia els assumptes que hagin estat demanats per més d’un deu per cent dels associats de ple dret amb una antelació mínima de vint dies a la data de l’assemblea. Aquesta sol∙licitud podrà fer‐se directament a l’assemblea, però només es podran adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia si així ho decideix en votació una majoria de tres quartes parts dels associats de ple dret presents que a la vegada representin la majoria absoluta dels associats també de ple dret (la meitat més un del total de socis i sòcies de ple dret).
L’assistència de tots els associats de ple dret deixa sense efecte qualsevol irregularitat en la convocatòria.
L’Assemblea General també pot ser convocada pel Jutge de Primera Instància del domicili social de l’associació, a petició de qualsevol dels seus associats de ple dret, i amb audiència prèvia de la Junta Directiva, si aquesta no la convoca quan està obligada a fer‐ho.

Article 16
Constitució de les assemblees general
Les assemblees generals quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria si hi assisteixen la majoria dels associats de ple dret (meitat més un del total d’ells); i en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de socis i sòcies presents, reunida com a mínim mitja hora més tard.
Les reunions de l’Assemblea General les presideix qui ostenti la presidència de l’associació i, si no hi és, qui ostenti la vice‐presidència i, si tampoc hi és, el membre de la Junta Directiva de més edat present a l’assemblea. Actuarà de secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva i, si no hi és, el membre de la Junta Directiva de menys edat present a l’assemblea.

Article 17
Els acords de les assemblees generals i procediment aplicable, Només tenen vot a les assemblees generals els associats de ple dret, i en correspon un a cada un d’ells. Els acords seran presos per majoria simple, llevat dels supòsits de modificació dels estatuts o la dissolució de l’associació, que requeriran una majoria de dos terços dels assistents.
Els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General obliguen a tots els socis i sòcies de l’associació, incloent‐hi els absents i els presents que n’ha discrepat o que s’han abstingut de votar.
Al començament de cada reunió de l’Assemblea General el/la secretari/ària llegirà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni.

El/la secretari/ària aixecarà acta de totes les reunions de l’assemblea i ho farà en el termini de quinze dies des de la seva celebració. L’acta la signarà el/la secretari/ària amb el president i s’inclourà en el llibre d’actes de l’associació el qual estarà degudament diligenciat. L’acta reflectirà la data en què es va reunir l’assemblea, l’hora de començament i acabament, el lloc, si es va celebrar en primera o segona convocatòria, ordre del dia, relació nominal d’assistents, temes tractats i acords presos.
La còpia de l’acta estarà a disposició de tots els soci/es de l’associació en la sala de l’AMPA i la web, preferentment dins dels 30 dies següents a la data de l’assemblea.

Article 18
Impugnació d’acords de les assemblees generals
Són impugnables els acords de l’assemblea contraris a les lleis o a aquests estatuts, i els que lesionin en benefici d’un o més associats, o de terceres persones, els interessos de l’associació.
Estan legitimats per impugnar els acords contraris a les lleis els associats de ple dret, i qualsevol persona que acrediti un interès legítim. L’acció caduca al cap d’un any d’haver estat pres l’acord. Estan legitimats per a impugnar qualsevol altre acord, els associats de ple dret assistents a l’assemblea que hagin fet constar en acta llur oposició a l’acord, els associats absents, i els membres de la Junta Directiva. L’acció caduca al cap de quaranta dies d’haver estat pres l’acord.

Article 19
Sistemes alternatius per a la resolució dels conflictes
Tanmateix, per tal d’evitar la judicialització dels conflictes, les controvèrsies derivades dels acords adoptats per l’Assemblea General es podran sotmetre, per acord de la mateixa, a la mediació o arbitratge de l’òrgan de govern de la FaPaC, o del de la corresponent Delegació seva, o de la persona a qui aquesta designi, que haurà d’acceptar prèviament l’encàrrec.

Tipus d’assemblees
Article 20
Les sessions de l’Assemblea General
Les sessions de l’Assemblea General poden ser ordinàries i extraordinàries.

Article 21
L’Assemblea General ordinària
a) L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària, obligatòriament com a mínim un cop a l’any durant el curs escolar, preferentment durant el mes de juny, però en tot cas, no més tard, en el primer trimestre de cada curs escolar, i s’ocuparà, com a mínim, dels següents temes: Examinar i aprovar la memòria anual que presenti la Junta Directiva corresponent al curs escolar que finalitza (si es fa al mes de juny), o anterior (si es fa en el primer trimestre), la qual caldrà que es correspongui amb el programa d’activitats aprovat per aquell curs a l’assemblea anterior; també es podrà examinar i aprovar l’informe dels membres d’aquesta APA que formin part del
consell escolar del centre.
b) Examinar i aprovar el balanç econòmic i l’estat de comptes de l’associació, previ dictamen dels censors establerts, corresponent al curs escolar anterior, el qual s’ha de correspondre amb la seva memòria anual esmentada; i també examinar i aprovar el pressupost per al curs escolar següent, el qual s’ha de correspondre amb el programa d’activitats previst per aquest curs escolar.
c) Establir i aprovar les quotes ordinàries, i les derrames extraordinàries en el seu cas, a pagar pels associats.
d) Elegir els membres de la Junta Directiva, i els/les censors/es de comptes.
e) Ratificar/aprovar les persones que proposa la Junta Directiva pels òrgans de representació i govern del centre i, si és el cas, pels organismes de participació i representació d’àmbit superior.
f) Resoldre les impugnacions que es formulin contra els acords de la Junta Directiva.
g) Decidir en darrer terme sobre les qüestions que afectin l’adquisició o pèrdua de la qualitat de membre de l’associació.
h) L’aprovació o modificació dels presents estatuts.
i) L’aprovació o modificació del Reglament de Règim Intern
j) Qualsevol altra punt que la Junta Directiva inclogui en l’ordre del dia.

Article 22
L’Assemblea General extraordinària
L’Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària sempre que així ho acordi la Junta Directiva, o si ho demanen per escrit un nombre d’associats de ple dret com a mínim del deu per cent del total d’aquests associats. En aquest cas, la reunió de l’Assemblea General ha de tenir lloc dins dels trenta dies següents al de presentació de
la sol∙licitud a la Junta Directiva.
Els temes de la seva competència són els següents:
a) La dissolució d’aquesta associació.
b) Aquells altres no reservats a l’assemblea ordinària i que plantegi la Junta Directiva, o ho hagin demanat els associats.

La Junta Directiva
Article 23
La Junta Directiva
La Junta Directiva és l’òrgan de representació, gestió i administració de l’associació, i actuarà col∙legiadament com a òrgan executiu de l’Assemblea General.

Article 24
Els càrrecs de la Junta Directiva
La Junta Directiva està formada per un màxim de 12 socis i sòcies de ple dret, amb els càrrecs de president/a, vice‐president/a, tresorer/a, secretari/ària i vuit vocals.
En el cas extrem de no disposar d’un nombre suficient d’associats que vulguin formar part de la Junta Directiva, aquesta no podrà estar integrada per menys de tres persones, les quals tindran els càrrecs de president/a, tresorer/a i secretari/ària.

Article 25
L’elecció dels membres de la Junta Directiva
Les eleccions a la Junta Directiva es celebraran en l’Assemblea General Ordinària, llevat dels casos de dimissió o revocació en que se’n podrà incorporar un nou soci/a a la Junta Directiva, que haurà de ser aprovat/da en la següent assemblea ordinària.
Podran ser elector i elegibles tots els associats de ple dret de l’associació, que estiguin al corrent de tots els pagaments, i es poden presentar les candidatures en tot moment abans de les votacions. En tot cas, les candidatures que es presentin a elecció tenen dret a una còpia de la llista de socis i sòcies i llurs domicilis, certificada pel secretari/ària de l’òrgan de govern de l’AMPA.
Les votacions se celebraran en un sol acte i mitjançant vot secret, lliure i directe.
La mesa electoral, que serà proposada per la Junta Directiva i aprovada per l’Assemblea General, farà el recompte de vots sense solució de continuïtat un cop acabat l’horari electoral. Tots els associats que ho desitgin podran ser‐hi presents al recompte.
S’elegirà aquella candidatura que obtingui el vot favorable de la majoria d’associats de ple dret presents. Si hi ha més d’una candidatura, surt elegida la que obté un major nombre de vots. Les persones elegides entraran en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari/ària sortint, amb el vist‐i‐plau del/la president/a, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

Article 26
Dels membres de la Junta Directiva
a) El mandat de cada membre de la Junta Directiva serà de tres anys o cursos escolars. Podran ser reelegits. També es podrà canviar de càrrec dins de la Junta.
b) La Junta Directiva es renovarà cada any. En cas de produir‐se vacants durant un mandat (per malaltia incapacitant, dimissió voluntària, baixa com a soci de l’associació, sanció o altres), aquestes podran ser cobertes per la Junta Directiva de forma provisional amb altres socis i sòcies,decisió que haurà de ser ratificada en la següent Assemblea General Ordinària.
c) Els membres de la Junta Directiva només podran ser revocats per l’Assemblea General convocada a l’efecte, i serà preceptiu per a la revocació el vot favorable de la majoria dels assistents amb dret a vot.
d) Tots els membres de la Junta Directiva han de ser socis i sòcies de ple dret de l’AMPA, i han d’exercir llurs funcions amb diligència i lleialtat.
e) Els membres de la Junta Directiva exerceixen els seus càrrecs gratuïtament, però tenen dret a la bestreta i al reembossament de les despeses degudament justificades. No poden formar part de la Junta Directiva els associats que desenvolupin una activitat retribuïda per a l’AMPA, o que siguin empleats d’alguna empresa que sigui proveïdora d’aquella.
f) Els membres de la Junta Directiva responen davant de l’AMPA i les terceres persones, pels seus actes o omissions contraris a les lleis o a aquests estatuts, i també pels danys causats dolosament o negligentment que hagin estat comesos en l’exercici de llurs funcions.

Article 27
Les facultats de la Junta Directiva.
La Junta Directiva té les següents facultats:
a) Governar, gestionar i representar els interessos de l’associació.
b) Decidir els càrrecs i responsabilitats dels seus membres. Analitzar periòdicament i conjunta amb els membres del consell escolar del centre en representació dels pares, la situació general del centre, i fer propostes per al seu millor funcionament i per a l’increment de la qualitat de l’ensenyament.
c) L’organització de serveis i activitats, i edició de publicacions, així com la creació de grups de treball i comissions per assolir millor els objectius de l’AMPA.
d) La convocatòria de les assemblees generals, feta d’acord amb el que preveuen aquests estatuts.
e) La redacció dels programes anuals d’activitats, memòries anuals, pressupostos anuals, i balanços i estats de comptes anuals.
f) Complir i fer complir els presents estatuts, i el Reglament de Règim Interior, en el seu cas, i executar els acords de l’Assemblea General.
g) Obrir comptes corrents bancaris i llibretes d’estalvi.
h) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
i) Efectuar les contractacions necessàries per a la gestió de l’associació.
j) Decidir sobre la federació de l’associació amb altres de finalitats anàlogues, proposant la seva ratificació a l’Assemblea General.
k) Ésser la responsable d’elaborar, actualitzar i custodiar els llibres, l’arxiu i la resta de documentació de l’associació. També té l’obligació d’informar a tots els associats de la mateixa en tot el que correspon a ella.
l) Acordar el nomenament d’instructor i obertura d’expedient a aquell/a soci/sòcia que incompleixi greument el que disposen aquests estatuts, i imposar sancions disciplinàries prèvia audiència al soci/sòcia expedientat.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts, i donar‐ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
n) Quantes altres competències li atorgui l’Assemblea General.

Article 28
Funcionament de la Junta Directiva
Serà el següent:
a) La Junta Directiva es reunirà, com a mínim, un cop al mes. Ordinàriament es farà un dia i a una hora fixa. Extraordinàriament, sempre que la convoqui el/la president/a o qui el substitueixi, o un mínim d’un terç dels seus membres.
b) La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda si ha estat convocada amb una antelació mínima de 24 hores i hi són presents, almenys, la meitat més un dels seus membres. Si per raons d’urgència es convoca amb una antelació inferior a aquell termini caldrà garantir la comunicació amb tots els membres de la Junta.
c) Tots els membres de la Junta Directiva tenen el dret i el deure d’assistir i participar en les seves reunions, i només per causes justificades poden excusar la seva assistència.
d) La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
e) De cada reunió de la Junta Directiva, el secretari/ària o qui el substitueixi aixecarà acta, que s’inclourà al llibre d’actes de l’AMPA. A aquesta s’hi inclourà dia, hora, i lloc de la reunió; nom i cognoms dels assistents/es; si aquesta reunió és ordinària o extraordinària; temes tractats i acords presos. L’acta estarà signada pel secretari/ària, amb el vist‐i‐plau del president/a.
f) En iniciar‐se cada reunió de la Junta Directiva, el/la secretari/ària llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Article 29
Impugnació dels acords de la Junta Directiva:
a) Els acords de la Junta Directiva poden ésser impugnats, per escrit, per qualsevol membre d’aquesta en el termini de trenta dies des que s’adoptin. Resoldrà aquesta impugnació, en primera instància, la mateixa Junta Directiva, i en segona i última, l’Assemblea General.
b) Els membres de l’associació poden impugnar els acords de la Junta Directiva, si ho fan conjuntament un deu per cent dels socis i sòcies de ple dret. Aquests presentaran la impugnació mitjançant escrit adreçat a l’Assemblea General i presentat davant la Junta Directiva en el termini de trenta dies des de la presa de l’acord impugnat. Simultàniament es demanarà la convocatòria de l’Assemblea General extraordinària en la forma prevista a l’article 22 d’aquests estatuts.
c) Si hi ha terceres persones afectades pels acords, l’anul∙lació s’ha d’instar davant l’òrgan judicial que correspongui.

Article 30
El/la president/a
Les funcions pròpies del/de la president/a, amb caràcter orientatiu, són les següents:
a) Dirigir i representar legalment l’associació i els seus òrgans de govern.
b) Convocar les reunions de la Junta Directiva i, en nom d’aquesta, de l’Assemblea General, presidir‐les, dirigir‐ne els debats i emetre vot de qualitat decisori en cas d’empat.
c) Coordinar i impulsar el funcionament de la junta directiva i de la pròpia associació.
d) Ordenar els pagaments i admetre els ingressos, conjuntament amb el/la tresorer/a.
e) Visar les actes i les certificacions que confecciona el/la secretari/ària.
f) La resta de funcions pròpies del càrrec i les altres que li siguin delegades per la Junta Directiva o l’Assemblea General.

Article 31
El/la vice‐president/a
Són funcions bàsiques del/de la vice‐president/a les següents:
a) Substituir al president/a en cas d’absència, malaltia o altres.
b) Actuar segons les delegacions que el/la president/a li confereixi.

Article 32
El/la tresorer/a
El/la tresorer/a té, orientativament, les següents funcions:
a) Tenir cura i control dels recursos i béns de l’associació.
b) Controlar el cobrament de quotes i altres ingressos, i la realització de pagaments conjuntament amb el/la president/a.
c) Portar la comptabilitat de l’associació.
d) Confeccionar el balanç econòmic i els pressupostos.
e) Custodiar el llibre de caixa, els talonaris de xecs, el llibre‐inventari de l’associació, i la resta de llibres i documentació comptable de l’AMPA.

Article 33
El/la secretari/ària
El/la secretari/ària té, orientativament, les següents funcions,
a) Custodiar, amb caràcter general, els llibres, l’arxiu i la resta de documentació de l’associació. Redactar, i signar amb el/la president/a, les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la junta directiva.
b) Portar el llibre‐registre de socis i sòcies, especificant els que ho són de ple dret i els que són col∙laboradors.
Redactar i signar les certificacions.

Article 34
Els/les vocals
Els/les vocals desenvolupen aquelles tasques i responsabilitats que els sigui encomanada per l’Assemblea General, o per la Junta Directiva i, en el seu nom, pel president/a, d’acord amb el que estableixen aquests estatuts, el Reglament de Règim Intern, i la normativa que els desenvolupa.

CAPÍTOL CINQUÈ
Altres càrrecs i normatives

Article 35
Els/les censors/es de comptes
Els/les censors/es de comptes són aquells associats de ple dret de l’associació encarregats d’examinar i dictaminar l’estat del comptes i el balanç econòmic de l’associació, immediatament abans de la presentació d’aquests documents a l’Assemblea General per a la seva aprovació. Són escollits per l’Assemblea General i el seu mandat serà de dos anys. El càrrec de censor de comptes és incompatible amb qualsevol càrrec de la Junta Directiva.

Article 36
Els pares/mares delegats de curs o d’aula
Per a cada aula, o be per a les diferents aules d’un mateix nivell educatiu, es nomenarà un pare o mare, preferentment que tingui un fill o filla seu a aquell curs, que haurà de pertànyer a l’AMPA, el qual tindrà com a missió tenir una especial cura amb el seu grup d’alumnes, coordinar l’actuació de l’AMPA vers ells amb el seu professorat, especialment amb l’encarregat de la tutoria, fer d’enllaç entre aquests i la Junta Directiva, tenir una relació fluida amb els pares/mares d’aquells, sempre amb coordinació de l’AMPA, i intervenir en primera instància en tot el que afecti conjuntament a aquest curs.

Article 37
El/la pare/mare delegat de l’AMPA “de jornada”
Cada dia lectiu la Junta Directiva de l’AMPA podrà nomenar per torn un associat seu, que serà o no membre de la Junta Directiva, per tal que estigui present al centre durant el desenvolupament de les activitats extraescolars responsabilitat de l’AMPA, amb la missió de comprovar que totes elles es desenvolupen amb normalitat dintre de
les previsions organitzatives de cada una d’elles, que hi assisteixen els monitors i els alumnes inscrits per a cada una d’elles, i en cas d’alguna anomalia, pren les mesures adients per solucionar adequadament la problemàtica que es pugui plantejar, informant a continuació al membre de la Junta Directiva responsable de l’activitat afectada, i al
president/a de l’AMPA.

Article 38
L’associació podrà dotar‐se d’un Reglament de Règim Intern, que aprovarà, en aquest cas, l’Assemblea General. Aquest reglament podrà detallar l’organització interna de l’associació i el règim concret de funcionament de cada activitat o servei que desenvolupi o gestioni l’associació.

CAPÍTOL SISÈ
Patrimoni fundacional i recursos

Article 39
Patrimoni fundacional
L’associació té un patrimoni fundacional de 0 euros.

Article 40
Els recursos econòmics de l’associació
L’AMPA es nodreix dels següents recursos econòmics.
a) Les quotes ordinàries i extraordinàries o derrames que acordi l’Assemblea General.
b) Les subvencions o ajuts que rebi, públiques o privats, així com altres donatius, herències o llegats.
c) Els ingressos que obtingui de les seves activitats i serveis.
d) Les rendes d’eventuals patrimonis o altres ingressos que pugui obtenir.

Article 41
Els fons de l’associació
Els fons de l’associació seran dipositats en comptes bancaris, els quals seran oberts amb les signatures autoritzades del president/a, vice‐president/a, tresorer/a i secretari/ària.
Per a disposar dels esmentats fons caldrà la signatura de dos d’ells, una de les quals haurà de ser la del President/a o la del Tresorer/a.

Article 41 bis
Pagaments de l’associació:
Tots els pagaments es faran per xec nominatiu o per transferència bancària, i tots ells estaran documentats mitjançant la corresponent factura emesa en legal forma, o el rebut de qui rebi el pagament on hi ha consti nom complert d’aquest, el seu NIF i adreça particular, data i concepte detallat per la quantitat rebuda.
Els xecs i les transferències bancàries de pagaments sempre hauran d’anar signats, tal i com preveu l’article 32.b, pel President/a i el Tresorer/a.

CAPÍTOL SETÈ
Dissolució i liquidació de l’associació

Article 42
Dissolució de l’associació
L’Associació pot ser dissolta si així ho acorda l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari per a aquest fi, amb el vot afirmatiu de dos terços dels assistents.

Article 43
Liquidació de l’associació
En cas de dissolució de l’associació, l’assemblea elegirà una comissió liquidadora, que pot coincidir en tot o en part amb la Junta Directiva, la qual practicarà les necessàries operacions de liquidació i destinarà el remanent, si n’hi ha, a l’entitat pública o privada no lucrativa que persegueixi finalitats anàlogues i que hagi decidit l’Assemblea General.
Torrefarrera, a                                de 201
Vist‐i‐plau EL SECRETARI
EL PRESIDENT

DILIGÈNCIA:
En Ramon Casanovas Bartolo, com a secretari de l’AMPA Escola La Creu i Llar d’Infants Ralet‐Ralet de Torrefarrrera , faig constar que els presents estatuts contenen les modificacions aprovades a l’Assemblea General extraordinària de l’AMPA, celebrada el dia 15 de juny de 2012 a la localitat de Torrefarrera.
I perquè així consti signo la present diligència a Torrefarrera a                    de 201.

Vistiplau

El/la President/a                               Secretari/ària